The Lanna ecstasy

ห้องชุดพักอาศัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
โดยการออกแบบนี้ได้นำเอาแนวคิดความเป็นไทยล้านนา
เข้ามาใส่ไว้ในรายละเอียดจดเกิดเป็นศิลปะร่วมสมัย
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและงดงาม

ห้องชุดพักอาศัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ โดยการออกแบบนี้ได้นำเอาแนวคิดความเป็นไทยล้านนาเข้ามาใส่ไว้ในรายละเอียดจดเกิดเป็นศิลปะร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและงดงาม

THE EXTRAORDINARY PENTHOUSE

ได้รับรางวัล International Property Awards ประจำปี 2021-22
ได้รับรางวัล Asian Property Awards ประจำปี 2021-22
ได้รับรางวัล Five Stars Awards หรือ
รางวัลงานออกแบบยอดเยี่ยม ประจำปี 2021-2022

ได้รับรางวัล International Property Awards
ประจำปี 2021-22
ได้รับรางวัล Asian Property Awards
ประจำปี 2021-22
ได้รับรางวัล Five Stars Awards หรือ
รางวัลงานออกแบบยอดเยี่ยม
ประจำปี 2021-2022

Ward No.4 @ Samrong General Hospital

ได้รับรางวัล Asian Property Awards ประจำปี 2021-22
สาขา Best Public Service Interior

ได้รับรางวัล Asian Property Awards
ประจำปี 2021-22
สาขา Best Public Service Interior

Bareo Design Studio

ได้รับรางวัล Asian Property Awards
ประจำปี 2019-20 สาขา Best Office Interior

Bareo : Feng Shui Come in style

ได้รับรางวัล Five Stars Awards หรือ
รางวัลงานออกแบบยอดเยี่ยม ประจำปี 2018-2019

PMK Dialysis Center

ได้รับรางวัล Five Stars Awards หรือ
รางวัลงานออกแบบยอดเยี่ยม ประจำปี 2016-2017