Q

uintessentially

Design Service

QUINTESSENTIALLY DESIGN SERVICE คือบริการที่ปรับปรุงและพัฒนามาจาก TURN KEY SERVICE เดิมโดยเพิ่มทางเลือกใหม่

ให้สำหรับลูกค้าตัดสินใจว่า จะทำงนในขั้นตกแต่งภายในกับเราจนสมบูณ์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และความต่อเนื่องของเนื้องานโดยลูกค้าไม่ต้องมีกังวลใดๆ

สำหรับลูกค้าที่เลือกบริการ QUINTESSENTIALLY DESIGN SERVICE ในขั้นตกแต่งภายในก็จะได้รับงานคุณภาพสูงขึ้น

รวดเร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมวิธีการติดตั้งแบบ FFB (FULLY FINISHED BUILT-IN PROCESS) ผสานกับระบบ ACI (ADVANCE CNC

INTEGRATION) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา

QUINTESSENTIALLY DESIGN SERVICE คือบริการที่ปรับปรุงและพัฒนามาจาก TURN KEY SERVICE เดิมโดยเพิ่มทางเลือกใหม่ ให้สำหรับลูกค้าตัดสินใจว่า จะทำงนในขั้นตกแต่งภายในกับเราจนสมบูณ์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และความต่อเนื่องของเนื้องานโดยลูกค้าไม่ต้องมีกังวลใดๆ สำหรับลูกค้าที่เลือกบริการ QUINTESSENTIALLY DESIGN SERVICE ในขั้นตกแต่งภายในก็จะได้รับงานคุณภาพสูงขึ้น

รวดเร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมวิธีการติดตั้งแบบ FFB (FULLY FINISHED BUILT-IN PROCESS) ผสานกับระบบ ACI (ADVANCE CNC INTEGRATION) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา

ขั้นตอนปฏิบัติงานหลังเซนต์สัญญา
QUINTESSENTIALLY DESIGN SERVICE เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนปฏิบัติงานหลังเซนต์สัญญา QUINTESSENTIALLY DESIGN SERVICE เสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากที่ลูกค้าอนุมัติให้ บาริโอ ดำเนินการในขั้นตกแต่งภายในแล้ว เราจะทำการวางแผนและเตรียมพื้นที่หน้างาน พร้อมทั้งวางระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
  หน่วยงาน พร้อมไปกับตำเนินการผลิตด้วยระบบ ACI ในโรงงาน

 2. เมื่อหน้างานพร้อมสำหรับการติดตั้ง ทีมงานของบาริโอ ก็จะส่งชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าไปติดตั้งแบบ FFB ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  จนพร้อมสำหรับการส่งมอบงาน

 3. จากนั้น ทีมงาน QC ที่ประกอบไปด้วย ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายบริหารโครงการ ก็จะเข้าไปทำงนตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียด เพื่อให้
  ทีมช่างเก็บงานเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างสมบูรณ์

 4. ภายหลังจากส่งมอบงานแล้ว บาริโอ ยังให้บริการดูแลและซ่อมแซมสินค้าทุกชิ้นของบริษัทเป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้ลูกค้าทุกรายมั่นใจได้ว่า จะได้ผลงานที่มี
  คุณภาพสูง และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง

Portfolio

ADVANCE CNC INTEGRATION (ACI)

เป็นระบบการผลิตที่ผสมผสานระหว่างการทำงานอันละเอียดอ่อนข

องช่างฝีมือชั้นครู กับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ด้วยเครื่องจักร

CNC ที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงมาก ทำให้ผลงานของ

BAREO ถูกต้องตรงตามแบบเกือบ 100% และเมื่อนำไปสนับสนุน

ระบบการทำงานแบบ FFB ก็จะทำให้ลูกค้าได้รับผลงานคุณภาพสูง

ถูกต้องตามแบบ ในเวลาอันรวดเร็วอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ระบบการผลิตแบบ ACI นี้ ยังสามารถรองรับการผลิตใน

ปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเมื่อนำไปร่วมในการผลิตแบบ

MASS CUSTOMIZATION ยังช่วยทำให้สามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ติด

ตั้งกับที่ของลูกค้าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วและ

แม่นยำอีกด้วย

เป็นระบบการผลิตที่ผสมผสานระหว่างการทำงานอันละเอียดอ่อนของช่างฝีมือชั้นครู กับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ด้วยเครื่องจักรCNC ที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงมาก ทำให้ผลงานของ BAREO ถูกต้องตรงตามแบบเกือบ 100% และเมื่อนำไปสนับสนุน ระบบการทำงานแบบ FFB ก็จะทำให้ลูกค้าได้รับผลงานคุณภาพสูง ถูกต้องตามแบบ ในเวลาอันรวดเร็วอยู่เสมอ นอกจากนี้ ระบบการผลิตแบบ ACI นี้ ยังสามารถรองรับการผลิตใน ปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเมื่อนำไปร่วมในการผลิตแบบ MASS CUSTOMIZATION ยังช่วยทำให้สามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ติด ตั้งกับที่ของลูกค้าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย

FULLY FINISHED BUILT-IN PROCESS (FFB)

คือระบบการผลิตชิ้นงานที่โรงงานจนเกือบจะสมบูรณ์ 100% และนำ

มาแยกชิ้นส่วน เพื่อส่งเข้าติดตั้งที่หน่วยงาน ทำให้ประหยัดเวลาการ

ทำงานที่หน่วยงานได้มากกว่า 60%

(เทียบกับการผลิตและติดตั้งที่หน่วยงาน สำหรับโครงการขนาด

350 ตารางเมตร) ซึ่งทำให้ส่งคืนหน้างานให้กับลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็ว ทำให้หน่วยงานของลูกค้าไม่บอบช้ำ และมีความเสียหาย

น้อยมาก หรือแทบไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลย

คือระบบการผลิตชิ้นงานที่โรงงานจนเกือบจะสมบูรณ์ 100% และนำมาแยกชิ้นส่วน เพื่อส่งเข้าติดตั้งที่หน่วยงาน ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานที่หน่วยงานได้มากกว่า 60%(เทียบกับการผลิตและติดตั้งที่หน่วยงาน สำหรับโครงการขนาด350 ตารางเมตร) ซึ่งทำให้ส่งคืนหน้างานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานของลูกค้าไม่บอบช้ำ และมีความเสียหายน้อยมาก หรือแทบไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลย